Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Proč je potřeba nové hymny pro ČR?

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Ing. Jiří Kejval nedávno v Českém rozhlase prohlásil, že česká státní hymna Kde domov můj je málo majestátní. Podle něj chtějí funkcionáři ČOV rozvířit debatu, zda nenastal čas naši hymnu změnit tak, aby byla sebevědomější, monumentálnější a dynamičtější, či zda by neměla mít, jako dříve, dvě sloky.
Připomněl, že hymna České republiky se hraje především při sportovních ceremoniálech a poté co se v roce 1992 rozdělilo Československo, tak přišla o svou slovenskou část, a je oproti ostatním hymnám krátká.
A proto byl požádán dirigent a skladatel Miloš Bok, aby vytvořil nové aranžmá státní hymny, včetně slov druhé sloky, která zní:
Kde domov můj, kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!
Po uveřejnění nového hudebního aranžmá státní hymny a slov druhé sloky se rozvířila široká rozprava, která nevyzněla pro novou verzi státní hymny právě příznivě, spíše naopak. Nová verze hymny vzbudila řadu nesouhlasů a kritických stanovisek. Přesto bych vyslovil souhlas s názorem předsedy ČOV Ing. Jiřího Kejvala v jedné věci, že Česká republika potřebuje novou a rozšířenou státní hymnu, ale ne v navrhovaném aranžmá a znění. K odůvodnění svého stanoviska sděluji
následující historické reminiscence.
Ústavní zákon České národní rady ze dne 16. prosince 1992 – Ústava České republiky v preambuli říká. Cituji: „My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku….atd.“.
Z uvedeného textu vyplývá, že Česká republika se dnes skládá ze tří historických zemí Koruny české – Království českého, Markrabství moravského a Velkovévodství slezského, což dokládá i současný velký státní znak, který nese symboly všech třech historických zemí. I první Československá republika měla ve svém státním znaku znaky pěti samosprávných zemí a státní hymna opěvovala alespoň dvě z nich. Ovšem stávají státní hymna i její nově navrhovaná úprava pouze opěvují a oslavují Zemi českou (Čechy, jinak Česko) a pouze Čechy jako národ, ale o Moravě a Moravanech, natož o Slezsku a Slezanech, tam nemají žádnou zmínku!!! Copak Morava a

Slezsko jsou protektorátem Čech, Česka? Copak si obyvatelé východní části republiky nezaslouží, aby jejich země byla opěvována ve státní hymně? Pročpak to asi žádného navrhovatele nové hymny nenapadlo? Vždyť patrně polovina našich sportovních reprezentantů vždy pochází z východní části republiky – z Moravy a ze Slezska.
Nedávno mi jeden známý řekl: „Nezdá se vám komické zpívat na Moravě, že země česká domov můj, když jsem se narodil v moravském Prostějově? A proč máme ve vlastní zemi opěvovat zemi sousední? To si doposud nikdo tohoto anachronismu ještě nevšiml? Proč není ve státní hymně jako druhá sloka zařazena zlidovělá píseň Moravo, Moravo? Copak by to mohlo někomu v Čechách vadit? Vždyť společný stát s malými mezerami tvoříme více jak tisíc let“. Musel jsem konstatovat, že má ve všem pravdu!!
Dnes je Česká republika rozdělena na 14 samosprávných, ale ekonomicky, rozlohou, počtem obyvatel a daňovou výtěžností nesourodých a nevyvážených krajů. I když zdravý rozum po listopadu 1989 velel obnovit zemské uspořádání v České republice, tak po krátkém zrušení byly opět od roku 2000 obnoveny kraje, které de facto kopírují kraje zavedené totalitní mocí po roce 1948!?! Přitom naší sousedé v Rakousku a v Německu mají zemské uspořádání, které je mnohokrát levnější na provoz, než 14 našich krajů, takže naše veřejná správá je dvakráte dražší než u nich a vydáváme na ni zbytečně miliardy korun navíc. Česká nebo raději Českomoravská republika, jako dobrý hospodář by si zasloužila obnovení historicky ověřeného zemského principu. Jako první krok k nápravě by mohlo být rozšíření stávají hymny o druhou sloku, která by odstraňovala stávající diskriminaci obyvatel naší republiky, kteří žijí ve východní části našeho státu. První sloka písně Moravo, Moravo, kterou složil Moravan Ludvík z Dietrichů a slova napsal Čech Václav Hanka, plně splňuje výše uvedené požadavky ČOV tak, aby nová hymna byla přijatelná pro většinu obyvatel naší republiky a důstojně reprezentovala doma i v zahraničí náš stát. Posuďte sami.
Kde domov můj?, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě stkví se jara květ, zemský ráj to na pohled,
a to je ta krásná země, země česká domov můj, země česká domov můj.
Moravó, Moravó, Moravěnko milá, co z tebe pochází, chasa ušlechtilá. Chasa ušlechtilá, žádostivá boje, a jaké potomstvo rodí půda tvoje, a jaké potomstvo rodí půda tvoje.