Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Bude v České republice „ztracená generace“?

Nezaměstnanost mladých lidí sužuje celou Evropu. Podle Eurostatu je v současnosti bez práce 26,5 miliónů obyvatel Evropy a nejhůře jsou na tom mladí lidé do dvaceti pěti let. Těch je téměř šest miliónů. Ekonomové i sociologové je začínají nazývat „ztracenou generací“. Míra nezaměstnanosti dosahuje v Evropské unii téměř 11 %.Přitom asi před pěti roky dosahovala pouze 7 %. V eurozóně (ve státech, které přijaly euro) vzrostla míra nezaměstnanosti na cca 12 %. Důvodem je pokračující hospodářská krize.
V České republice je v současnosti bez zaměstnání téměř 600 000 osob, ve Francii hledá práci 3,2 miliony osob, ve Španělsku a v Řecku hledá práci 27 % práceschopného obyvatelstva. Podle časopisu The Economist je po celé planetě cca 300 miliónů nezaměstnaných lidí ve věku do 25 let. Je to děsivé číslo.

V mnoha zemích to znamená vážnou hrozbu pro sociální soudržnost obyvatelstva a růst nebezpečí politického extremismu nebo dokonce vzniku občanských válek. A tomu všemu bychom se v České republice rádi vyhnuli.

Bohužel Česká republika je již několik let v nejdelší recesi. Naše ekonomika klesá již druhým rokem, zatímco naši sousedé – Slovensko i Polsko – sice pomalu, ale přece rostou. Potíže v ČR nastaly v roce 2011 se zahájením reforem současné Nečasovy vlády. Vládní politika plošných škrtů, zvýšení DPH z 10 % na 14 % a 10 % snížení prostředků na platy ve veřejném sektoru, snížily kupní sílu obyvatelstva. Snížení vládních výdajů na dopravní infrastrukturu a další veřejné investice a snížení sociálních dávek nejchudším vrstvám obyvatelstva přivedlo naši zemi do stoupající recese. Vládě se nepodařilo stabilizovat veřejné rozpočty, protože omezila spotřebu obyvatelstva, a důsledkem je rozvrácení naší ekonomiky.

Ještě, že se blíží volby a občané budou moci svými hlasy rozhodnout, kterým směrem se bude naše ekonomika ubírat. Recept na zlepšení známe.

Národní socialisté – levice 21. století vydali dva dokumenty pod názvem „Opatření proti hospodářské recesi, nezaměstnanosti, deficitu a k obnově hospodářského růstu“ a „Proti recesi, nezaměstnanosti a deficitu“. Jelikož jsou poněkud obsáhlejší, tak si dovolím z nich citovat pouze některé pasáže.

Důvody recese: „Rozhodujícím faktorem vzniku recese hospodářství v naší republice jsou zejména rozpočtové škrty Nečasovy vlády, které narušily sociální soudržnost naší společnosti a ve svých důsledcích nepříznivě působí na nezaměstnanost. Celoevropská hospodářská krize zase ovlivňuje náš vývoz, průmysl tím pádem roste minimálně, stavebnictví meziročně dokonce výrazně klesá a Evropská komise nám pozastavila čerpání velké části programů, takže hrozí nečerpání peněz z evropských fondů ve výši cca 500 mld. Kč“!

K nastartování růstu našeho hospodářství strana LEV 21 navrhuje:

 1. „Využít pozice ČR jako jedné z nejméně zadlužených zemí EU (stále ještě je zhruba na poloviční míře průměru zemí EU) a vybavit naši ekonomiku investičními zdroji pro:
 • Zvýšení investiční poptávky formou budování zejména dopravní infrastruktury, významných veřejných staveb a investic v oblasti životního prostředí.
 • Zvýšení domácí průmyslové a spotřebitelské poptávky formou investic do regionálně významných podniků ohrožených krizí formou kapitálového vstupu státu.
 • Podporou investic pro lokální ekonomiky (energetika, malý průmysl atd.).
 1. Zastavit pokles (či stagnaci) reálných příjmů nízko a středně příjmových skupin obyvatelstva, důchodců, rodin s dětmi, státních zaměstnanců, vědců, učitelů, úředníků veřejného sektoru atd. s cílem revitalizovat koupěschopnost našeho obyvatelstva a snížit náklady obyvatel razantnější regulací cen v oblasti telekomunikací, energetiky, bankovnictví apod.
 2. Využít dostupných zdrojů (úvěrů) Evropské investiční banky k zajištění dostatečné dynamiky výstavby a modernizace dopravní struktury (dálnic a silnic I. třídy) a ostatních významných veřejných staveb (nemocnic, škol, univerzitních kampusů a vědeckých pracovišť), včetně využití projektů PPP (spoluúčasti soukromých investorů).
 3. Urychlit zahájení výstavby dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín a připravit modernizaci JE Dukovany.
 4. Státními investičními programy podpořit výstavbu komunálních bytů, startovacích bytů pro mladé novomanžele i bytů sociálního charakteru včetně družstevní bytové výstavby.
 5. Převést státní pozemky určené na bytovou výstavbu (podle územních plánů) zdarma na obce.
 6. Upravit systém investičních pobídek, které by přivedly domácí i zahraniční firmy, zejména do hospodářsky zaostávajících regionů s cílem vytvoření nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti.
 7. Zajistit krizový management pro čerpání financí z fondů EU do konce současné evropské finanční perspektivy a uskutečnit přípravy na čerpání peněz z fondů EU v letech 2014 – 2020 a využít je pro regionální rozvoj v příhraničních mikroregionech, kde je největší nezaměstnanost.
 8. Peníze z evropských fondů především použít na vytváření nových pracovních míst (na sanaci nebo přestavbu bývalých průmyslových objektů a jejich následnou nabídku novým investorům nebo k využití malým a středním firmám pro účely podnikání atd., atd.
 9. Prosadit legislativu, která by umožnila obcím, krajům a neziskovým společnostem vytvářet sociální podniky, ve kterých by si nezaměstnaní udržovali získané pracovní návyky a pracovali by ve veřejném zájmu, pro veřejný sektor (obce, nemocnice, ústavy sociální péče atd.

V rámci boje proti nezaměstnanosti podpořit rekvalifikaci nezaměstnaných občanů. Vytvořit státní investiční banku zaměřenou na rozvojové programy v hospodářsky zaostávajících regionech a zejména obnovit funkční systém Úřadů práce ve stejném rozsahu jaký byl zaveden, než jej rozvrátila opatření prosazená ministrem Drábkem.

V rámci snižování státního deficitu obnovit systém progresivního zdanění občanů s nejvyššími příjmy a upravit daně z příjmů u právnických osob s rozdílnou velikostí a tržní silou.

Zavést daň z finančních transakcí. Využít prostředky státních podniků nebo podniků se státní účastí (Lesy ČR s. p., Čepro a. s., ČEZ, a. s. atd.) k podpoře státní investiční politiky.

Znovu zavést finanční policii. Přijmout dlouho odkládaný zákon o státní službě, včetně kariérového řádu, regulovat volební kampaně a jejich financování, obnovit zdanění divident, zavést registrační pokladny atd. atd.“.

Naše země již opět nevzkvétá a potřebuje zásadní změnu hospodářské politiky. Nová vláda, která vznikne po parlamentních volbách v roce 2014, bude mimo výše uvedené problémy nucena rovněž řešit ohrožení energetické a potravinové bezpečnosti a soběstačnosti našeho státu.

Jedním z aktuálních úkolů této vlády bude vrátit mladým lidem, kteří jsou budoucností této země, ztracené naděje a perspektivu, dát jim možnost vzdělání, umožnit jim studia a praxi v cizině, a také garanci jistot, že po návratu domů zde budou vítáni, najdou zde práci, uplatnění a možnost založit si rodiny.

Dalším úkolem nové vlády bude, vrátit mladé generaci hrdost na svou vlast, aby se v cizině nestyděli říci, že jsou Češi, Moravané, Slezané či Slováci z České republiky.

Naši dědové po více jak tři sta letech obnovili samostatný stát Československo a byli na to patřičně hrdi. Snahou jejich vnuků by mělo být, aby jejich potomci nebyli nazýváni „ztracenou generací“.

Nelson Mandela kdysi prohlásil: „Demokracie není výsadou, ale právem, které musíme uplatňovat svými každodenními činy“. Máme demokracii, tak toto právo aktivně využívejme pro blaho všech občanů této republiky, pro důstojnou budoucnost našich dětí, neboť – tradice zavazuje.